Begroting 2020

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

De gemeente Meierijstad is een aantrekkelijke, duurzame en gezonde omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Een ruimtelijke balans tussen wonen, werken en leven. De gemeente geeft behalve aan de agrarische sector als belangrijke economische drager, ruimte aan andere vormen van economie in het buitengebied, passend bij de aard, schaal en gewenste kwaliteit van het landelijk gebied.
De behoefte van woningzoekenden is uitgangspunt bij het formuleren van lokaal woningbouwbeleid. Meierijstad heeft de ambitie dat burgers en bedrijven meedoen en meebepalen. De omgevingswet en de woonvisie zien we als een kans om inwoners actief te betrekken bij de woon- en leefomgeving.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

1 maart 2019

1 augustus 2019

Jaar

Meierijstad

Ref.

Jaar 

Meierijstad

Ref.

Gemiddelde WOZ waarde ( * € 1.000)

2018

260,0

222,0

2018

260,0

224,0

Nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen

2016

4,5

6,4

2016

4,5

6,7

Demografische druk, som aantal personen 0- 20 jaar en 65+ jaar in verhouding tot personen van 20 - 65 jaar.

2018

73,2

73,5

2019

73,7

74,2

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden, per jaar in euro's

2018

615,0

669,0

2019

654,0

687,0

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, per jaar in euro's

2018

683,0

730,0

2019

712,0

748,0

Lasten & baten

Lasten

€ 24.100

9,9 %

Baten

€ 23.700

9,7 %

ga terug