Begroting 2020

Ontwikkelingen bestaand beleid

 

(Bedragen x € 1.000)

Ontwikkelingen bestaand beleid kadernota

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Rijksontwikkelingen BCF - plafond

-1.475

-1.778

-2.234

-2.234

Ombuigingen, onderuitputting

2.005

2.030

2.130

2.230

Stadsgewest

-22

-141

-141

-141

ODBN

-85

-117

-117

-117

Inkoop jeugdhulp ZIN en uitvoeringskosten

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Dekking binnen stelposten/reserve sociaal domein

1.000

Totaal (netto lasten)

423

-1.006

-1.362

-1.262

Toelichting op de ontwikkelingen bestaand beleid kadernota 2020:

Rijksontwikkelingen BCF - plafond
De ruimte onder het BCF-plafond is flink neerwaarts bijgesteld.. Voor onze begroting betekent dit een verlaging van rijksinkomsten van € 1,5 miljoen voor 2020, € 1,8 miljoen voor 2021 en € 2,2 miljoen vanaf 2022.

Ombuigingen, onderuitputting
Na twee jaar is een realistischer beeld ontstaan hoe hoog de budgetten moeten zijn voor het uitvoeren van de reguliere taken. Daarom is onderzocht of bestaande budgetten verlaagd kunnen worden. Ook is gekeken naar het realistischer ramen van inkomsten. Voor de begroting 2020 e.v. levert dit een voordeel op van ruim € 2,0 miljoen.

Stadsgewest
Vanwege een compromis tussen provincie en Stadsgewest, over de hoogte van het doelvermogen noodzakelijk om aan de vuilstortplaats eeuwigdurend onderhoud te kunnen plegen, wordt de overdracht aan de provincie in ieder geval met 4 jaar uitgesteld tot 1-1-2025. Dit betekent dat de beheerskosten ook in die tijd doorlopen. De beheerskosten worden omgeslagen over de voormalige. deelnemers.

Omgevingsdienst Brabant Noord
In de begroting 2020 is de bijdrage voor de Omgevingsdienst Brabant Noord verhoogd.

Inkoop jeugdhulp ZIN en uitvoeringskosten

Voor de uitvoering van de Jeugdwet zijn vanaf 2020 extra middelen nodig van € 1,0 miljoen. De extra lasten 2020 vangen we op met de ruimte die nog aanwezig is op het budget voor prijsstijging/volume ontwikkeling sociaal domein,  de bestemmingsreserve Sociaal Domein en verlaging van bestaande budgetten binnen het sociaal domein.

(Bedragen x € 1.000)

Ontwikkelingen bestaand beleid na kadernota

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Financieel technische aanpassingen na kadernota

791

863

895

1.516

Overige ontwikkelingen bestaand beleid

-297

-366

-366

-366

Totaal (netto lasten)

494

497

529

1.150

Toelichting op de ontwikkelingen bestaand beleid na kadernota 2020

Financieel technische aanpassingen na kadernota
De financieel technische aanpassingen hebben met name betrekking op het verwerken van rente, afschrijvingen en btw compensatie.. De grootste mutatie is de rente. Door meer geraamde inkomsten (grondverkopen) hoeven we minder leningen af te sluiten en dalen de rentelasten. De keerzijde is echter als er grondverkopen plaatsvinden, dan daalt de boekwaarde van de grondexploitaties. Hierdoor kunnen we ook minder rente toerekenen aan de grondexploitaties.
Daarnaast waren de kapitaallasten van een activum (ICT Meierijstad) in 2023 ten laste van de exploitatie gebracht terwijl hiervoor middelen in de reserve kapitaallasten zijn opgenomen.

Overige ontwikkelingen bestaand beleid
Bij het samenstellen van de programmabegroting zijn nog aanpassingen gedaan op basis van bestaand beleid. De financiële gevolgen hiervan zijn op deze regel opgenomen. Voor het jaar 2020 betreft dit o.a.

  • Kosten van de nieuwe rechtspositieregeling voor raadsleden
  • Veiligheidsregio Brabant Noord Oost: het niet kunnen realiseren van eerder voorziene bijstelling van exploitatielasten brandweerkazernes, en kosten bevolkingszorg conform ingediende begroting 2020
  • Kosten van het afnemen van extra uren van ODBN en het tegelijkertijd verlagen van de interne formatie
  • Door harmonisatie van het beleid voor het beheer van de openbare ruimte zijn de beheerkosten gestegen met een bedrag van € 110.000,-- . Daarnaast is er sprake van areaaluitbreidingen waardoor de beheerkosten structureel zijn gestegen met een bedrag van € 30.000.
  • Onderhoudskosten i.v.m. aankoop gronden Duits Lijntje
ga terug