Begroting 2020

Organisatie-ontwikkeling

Organisatie-ontwikkeling

Ambitie

Voor de organisatie is de volgende ambitie geformuleerd.

Wij verbinden visie, doelen en kernwaarden in alles wat we doen. Ons DNA, dit zijn wij, zo doen we dat in Meierijstad. Dit werken we langs de volgende lijnen uit.

Wij zijn de samenleving
In alles wat wij doen staan de burgers, bedrijven en instellingen van Meierijstad centraal. Wij kennen geen binnen of buiten en wij werken mét in plaats van vóór de samenleving. Wij handelen vanuit de visie 2025.

Wij zijn aandeelhouder
Wij zijn ervan overtuigd dat je het beste tot je recht komt wanneer je verbonden bent met de waarden van de organisatie. Dat is wanneer je zelf waarde toevoegt als professional, als eigenaar, als ondernemer en als regisseur. Wij zijn even divers als het brede scala aan bedrijven en inwoners. Wij geloven dan ook in gelijkwaardigheid in plaats van gelijkheid en werken daarom vanuit de talenten van de mensen. Wij dagen je uit.

Wij zijn de beste
…in elkaar versterken;
…in het benutten van talenten;
…in een mix van professionals, specialisten en generalisten;
…in samenwerken, leren en experimenten;
…in samen creatieve en innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Activiteiten

De programmalijn Organisatieontwikkeling richt zich ook in 2020 op de "Meierijstadse manier van werken". Dit heeft alles te maken met het stimuleren van houding en gedrag van medewerkers in de gewenste richting en is geen "product" dat geleverd wordt. Het komen tot de Meierijstadse manier van werken doen we door het inzetten van  activiteiten die het gedrag van medewerkers beïnvloeden. Onder andere door het aanbieden van trainingen, voeren van gesprekken / dialoog, de wijze van communiceren in de organisatie, procesmatig werken, organisatiedagen met een thema en het nader uitwerken van de kernwaarden van de organisatie. .

In het kader van een lerende organisatie continueren we in 2020 de trainingen Klare taal en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden / gemaakte afspraken. Daarnaast zetten we in op de doorontwikkeling van de Samenscholing (opleiding en trainingen van de organisatie) als onderdeel van een lerende organisatie.

ga terug