Begroting 2020

Reserves en voorzieningen 2021-2023

 

(Bedragen x € 1.000)

Reserve meerjarenbegroting

1-jan

31-dec

31-dec

31-dec

2021

Bij

af

2021

Bij

af

2022

Bij

af

2023

Algemene reserves

Algemene Reserve

0

0

0

0

Algemene risicoreserve

51.226

3.500

1.054

53.672

3.500

502

56.670

3.500

398

59.772

Bestemmingsreserves

Dekking kapitaallasten

36.071

5.119

30.952

4.989

25.963

4.836

21.127

Tijdelijke bestem.reserve: overige

1.211

146

1.065

146

919

146

773

Realisatie Verlegging Rembrandtlaan

2.537

2.537

2.537

2.537

Sociaal Domein

5.945

506

6.451

871

7.322

1.556

8.878

Risico's grondexploitatie

16.780

16.780

16.780

16.780

Totaal reserves

113.770

4.006

6.319

111.457

4.371

5.637

110.191

5.056

5.380

109.867

 

(Bedragen x € 1.000)

Voorziening meerjarenbegroting

1-jan

31-dec

31-dec

31-dec

2021

Bij

af

2021

Bij

af

2022

Bij

af

2023

Voorzieningen

Wethouderspensioenen

7.985

383

248

8.120

383

248

8.255

383

248

8.390

Wachtgeld voormalig college

492

170

322

63

259

259

Verliesgevende complexen

1.388

1.388

1.388

1.388

Dubieuze debiteuren alg. (incl. belasting + leges)

503

503

503

503

Duin Zuid

186

186

186

186

Veghels Buiten

15.549

15.549

15.549

15.549

Dubieuze debiteuren belastingen

65

65

65

65

Dubieuze debiteuren sociale zaken

772

33

122

683

33

92

624

33

57

600

Dubieuze debiteuren belastingen (GouwIT)

26

90

90

26

90

90

26

90

90

26

Riolering, spaarvoorziening

24.942

2.480

1.848

25.574

2.485

2.124

25.935

2.496

1.782

26.649

Speelvoorzieningen

13

67

69

11

67

70

8

67

20

55

Afvalstoffenheffing

1.304

1.304

1.304

1.304

Bovenwijkse voorziening gebiedsoverstijgend

99

99

99

99

Riolering, beklemmende middelen  derden

6.957

2.117

4.840

1.332

3.508

1.256

2.252

Verbetering kwaliteit buitengebied

208

25

183

25

158

25

133

Bijdrage RO nota gebiedsoverstijgend

21

21

21

21

Vz groot onderhoud civieltechnische kunstwerken

1

189

225

-35

189

83

71

189

63

197

Vz achterstallig onderhoud verharding wegen

0

0

0

0

Vz groot onderhoud verharding wegen

960

1.860

2.228

592

1.860

1.030

1.422

1.860

737

2.545

Vz gebouwen

3.347

1.721

2.930

2.138

1.733

2.016

1.855

1.776

1.178

2.453

Totaal voorzieningen

64.818

6.823

10.072

61.569

6.840

7.173

61.236

6.894

5.456

62.674

ga terug