Begroting 2020

Emu-saldo

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorgaande jaar, het actuele jaar en het volgend jaar.

De begroting van de gemeente Meierijstad is opgesteld conform een stelsel van baten en lasten.
Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente.

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. Zoals hierboven aangegeven werkt de EU-systematiek op een andere manier dan het baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Het verschil tussen het exploitatiesaldo en het EMU-saldo is dat in het EMU-saldo investeringsuitgaven en aan- en verkopen van grond zijn opgenomen, maar geen afschrijvingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen wat wel het geval is in het exploitatiesaldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Het EMU-saldo van de gemeente Meierijstad is in 2020 € 21,5 miljoen negatief. Dat betekent dat we meer uitgaven dan inkomsten verwachten in 2020. Dit komt met name door een hoog bedrag aan investeringen in 2020
Het meerjarenbeeld geeft een positief beeld van het EMU-saldo. Dit heeft vooral te maken met de te verwachten grondopbrengsten in deze jaren.

(Bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

EMU-Saldo

-30.266

-21.525

-3.925

11.916

22.496

Uitwerking EMU-saldo

Mutaties in het jaar

Activa

2019

2020

2021

2022

2023

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen

0

0

0

0

0

Uitzettingen 

-537

-634

-304

-216

-140

Uitzettingen 

0

0

0

0

0

Liquide middelen

0

0

0

0

0

Overlopende activa

0

0

0

0

0

Passiva

Vaste passiva

Vaste schulden

-16.255

28.341

-2.208

-15.581

-14.444

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden

0

0

0

0

0

Overlopende passiva

45.985

-7.450

5.829

3.449

-8.192

Totaal passiva:

29.730

20.891

3.621

-12.132

-22.636

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

ga terug