Begroting 2020

Voorstel

Datum raadsvergadering
7 november 2019

Onderwerp
Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders
d.d. 24 september 2019

Voorstel om te besluiten:

  1. De programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van de gemeente Meierijstad vast te stellen
  2. De kredieten voor nieuwe investeringen 2020 die de korte route volgen beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 3.129.000
  3. De kredieten voor vervangingsinvesteringen 2020 beschikbaar te stellen tot een totaalbedrag van €  2.323.000 en de jaarlijkse lasten te dekken uit het budget voor vervangingsinvesteringen.
  4. De werkwijze 2019 t.a.v. bestemmingsreserve Sociaal domein voort te zetten in 2020 en deze bij de begrotingsbehandeling 2021 opnieuw te bezien.
  5. De bestemmingsreserve risico grondexploitaties te wijzigen in een algemene reserve risico's grondexploitaties
ga terug