Begroting 2020

Van kadernota naar begroting

In de volgende tabel laten we het verloop van de begrotingscijfers zien van startsituatie voor kadernota 2020 tot en met het structureel geraamd resultaat programmabegroting 2020 inclusief de ontwikkelambities.

Het structureel geraamd resultaat bepaalt de vorm van toezicht door de provincie. Bij het structureel geraamd resultaat tellen de incidentele lasten en baten niet mee. Ter verduidelijking: elimineren van de incidentele lasten heeft een positief effect op het geraamd resultaat. Eliminatie van incidentele baten heeft een tegenovergesteld effect.

 

(Bedragen x € 1.000)

Kadernota naar programmabegroting

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Geraamd resultaat bestaand beleid (startsituatie vóór kadernota 2020)

-75

1.002

2.489

2.382

Raadsbesluiten mei t/m juli 2019

0

0

0

0

Meicirculaire

418

-252

-484

171

Ontwikkelingen bestaand beleid kadernota

423

-1.006

-1.362

-1.262

Amendement kadernota OZB geen extra verhoging 2%

-360

Ontwikkelingen bestaand beleid na kadernota

494

497

529

1.150

Ontwikkelambities kadernota (netto-lasten)

-2.036

-2.023

-2.014

-2.005

Voorgestelde ombuigingskeuzes

1.887

1.837

1.845

1.844

Incidentele baten en lasten

-71

457

571

204

Meerjareninvesteringsplan (MIP)

-558

-1.471

-1.677

Structureel geraamd resultaat incl. MIP

680

-46

103

807

Toelichting op de tabel:

Geraamd resultaat bestaand beleid (startsituatie vóór kadernota 2020)
De startsituatie is de meerjarenraming 2020-2023 van de begroting 2019, waarin zijn verwerkt de 1e financiële bijstelling 2019, de raadsbesluiten t/m april 2019. Daarnaast zijn de lasten van de  voorgenomen investeringen en bestedingen pb2019 uit de begrotingscijfers gehaald.
U neemt bij de begrotingsbehandeling 2020 op 7 november 2019 een besluit over de investeringen en bestedingen 2020.

Raadsbesluiten mei t/m juli 2019 hadden geen aanvullende financiële gevolgen t.o.v. de kadernota 2020.

Meicirculaire 2019
De financiële gevolgen van de meicirculaire zijn tweeledig:

(Bedragen x € 1.000)

Meicirculaire

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Financiële gevolgen uit de meicirculaire

1.227

531

314

969

Aanpassing ruimte onder BCF-plafond naar 0

-809

-783

-798

-798

418

-252

-484

171

Amendement kadernota OZB geen extra verhoging 2%
Tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 in de raad van 2 juli 2019 is een amendement aangenomen door de raad waarin is bepaald dat de voorgenomen extra verhoging van 2% vervalt. voor 2020.

De ontwikkelingen bestaand beleid hebben we gesplitst in ontwikkelingen bestaand beleid kadernota en ontwikkelingen bestaand beleid na kadernota. Deze financiële ontwikkelingen op bestaand beleid zijn verwerkt in de begrotingscijfers bestaand beleid.

De financiële gevolgen van de ontwikkelambities kadernota is de verwerking van de vastgestelde kadernota 2020. De ontwikkelambities zijn toegelicht bij de programma’s. Een totaaloverzicht 2020 is te vinden als bijlage “Nieuwe investeringen 2020” en bijlage “Nieuwe bestedingen 2020-2023”.
De voorgestelde ombuigingskeuzes betreffende de voorstellen zoals opgenomen in de kadernota om financiële ruimte te creëren. De voorstellen met toelichting zijn opgenomen in de programma's..
Het verschil tussen de Incidentele baten en lasten is hier opgenomen. Het overzicht van deze incidentele lasten en baten is opgenomen in de financiële begroting.

Structureel geraamd resultaat programmabegroting 2020
Bij het structureel geraamd resultaat tellen de incidentele lasten en baten niet mee. Ter verduidelijking: elimineren van de incidentele lasten heeft een positief effect op het geraamd resultaat. Eliminatie van incidentele baten heeft een tegenovergesteld effect. Het structureel geraamd resultaat bepaalt o.a. de vorm van toezicht door de provincie.

Meerjareninvesteringsplan (MIP)
De lasten van voorgenomen nieuwe investeringen voor 2021-2023 zijn afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Besluitvorming vindt plaats bij de vaststelling van de begroting van het betreffende jaar. Het overzicht van de voorgenomen investeringen is opgenomen in de bijlage "Meerjareninvesteringsplan 2021-2023..

ga terug