Begroting 2020

Incidentele lasten en baten

 

(Bedragen x € 1.000)

Incidentele lasten en baten bestaand beleid

Programma

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

EB: Burger Innovatiefonds (MVM)

0

150

EB: Digitaliseren documenten burgerlijke stand 

0

75

EB: Meierijstad op de kaart

0

100

100

100

Onvoorziene uitgaven

0

250

250

250

250

Kapitaallasten vervangingsinvesteringen

0

121

Overige Programma 0

0

1

Veiligheidsmonitor

1

8

8

Lokaal veiligheidsbeleid

1

100

EB: Aanpak recreatieparken

1

60

60

EB: Ondersteuning startersinitiatieven

3

50

25

EB:Food 360 - Versp.fabr/Source sh.

3

10

Passend onderwijs

4

15

EB: Innovatieprojecten onderwijs

4

100

EB: Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad

4

50

50

Overige Programma 4

4

3

EB: frictiebudgetten subsidies

5

143

39

-16

Masterplan buitensport

5

50

Periodieke vitaliteitsscan

5

50

Beleid ontwikkelen voor aangepast sporten

5

10

Monitoren sportdeelname

5

12

Aanloopkosten theaterfunctie Noordkade

5

37

Volksfeesten, culturele dagen Sint Oedenrode

5

23

Lokale omroep

5

10

EB: Vlagheide:toeristische trekker duurzaam buiten

5

50

EB: Gebiedsvisie toeristische as Kienehoef-Vlagheide

5

25

EB: Toeristisch recr.ontw. Vlagheide + Duits lijn

5

75

EB: Landschapstrienale 2020

5

100

Huisvesting statushouders

6

15

15

15

Taalniveau statushouders

6

93

EB: Inclusieve samenleving

6

166

EB: Proeftuin Veghel

6

400

Schuldhulpverlening

6

90

102

Ophogen voorziening Stadsgewest

7

138

Bouw- en woningtoezicht, opleiding

8

20

Onttrekkingen aan reserves

2.830

383

245

154

Bijdragen van derden

135

60

Algemene uitkering

183

102

Leges

99

Huuropbrengsten

31

Incidentele lasten -/- incidentele baten

-771

177

116

104

(Bedragen x € 1.000)

Incidentele lasten en baten nieuw beleid 

Programma

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Eerste fase gegevenspakhuis

0

50

Overdracht archieven

0

50

Vervolg verkennend onderzoek gemeentelijke locaties Sint-Oedenrode.

0

100

Verkenning vrachtwagenparkeerplaats

2

60

Professionalisering centrummanagement

3

100

100

100

Uitvraag Vlagheide

5

25

Made in Meierijstad website incl evenementenkalender

5

70

Beheerplan sportparken

5

100

Inventarisatieonderzoek faciliteiten evenementenlocaties

5

25

Verhuizing tijdelijke bibliotheek Schijndel 

5

50

Periodieke vitaliteitsscan verenigingen

5

50

Ontwikkeling Havenkwartier (Noordkade-Zuidkade)

8

150

Herontwikkeling Klooster Veghel

8

100

Dienstverlening omgevingsrecht

8

88

88

50% kapitaallasten van:

Investeringsprogramma 2020

div.

700

Meerjaren investeringsprogramma 2021-2023

280

455

100

Duurzaamheidsprojecten

350

350

350

350

Projecten kunst

40

40

40

40

Onttrekkingen aan reserves

1.408

578

490

390

Incidentele lasten -/- incidentele baten

700

280

455

100

Saldo incidentele lasten -/- incidentele baten bestaand beleid en nieuw beleid

-71

457

571

204

ga terug