Begroting 2020

Geprognotiseerde begin- en eindbalans

In het besluit begroting en verantwoording (BBV, artikel 20) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde balans van de begrotingsjaren opnemen.

Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen (vaste activa), het aanwenden van reserves en voorzieningen en het verloop binnen de grondexploitaties (voorraden).

(Bedragen x €1.000)

Geprognosticeerde balans

Activa

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Vaste activa:

Immateriële vaste activa

194

187

180

173

Materiële vaste activa

263.291

280.960

285.278

282.734

Financiële vaste activa

11.324

11.019

10.804

10.664

Vlottende activa

Voorraden:

104.767

85.782

68.098

49.355

Uitzettingen < één jaar

25.869

25.869

25.869

25.869

Liquide middelen

356

356

356

356

Overlopende activa

12.776

12.776

12.776

12.776

Passiva

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Vaste passiva

Reserves

113.770

111.456

110.190

109.866

Voorzieningen

46.356

43.196

42.923

44.385

Vaste schulden > één jaar

174.953

172.745

157.164

142.720

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden < één jaar

35.951

35.951

35.951

35.951

Overlopende passiva

7.936

7.936

7.936

7.936

Sluitpost balans

39.611

45.665

49.197

41.068

Totaal passiva

418.576

416.949

403.361

381.927

ga terug