Begroting 2020

Lasten en baten per taakveld

(Bedragen x € 1.000)

LASTEN

BATEN

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Programma

Bestuur en Ondersteuning

37.412

36.510

38.991

42.252

149.646

146.807

148.310

150.907

0.1

Bestuur

3.879

3.714

3.713

3.713

3

3

3

3

0.2

Burgerzaken

1.646

1.793

1.681

1.668

1.058

1.058

1.058

1.058

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.421

1.450

1.461

1.497

258

258

258

258

0.4

Overhead

21.737

21.175

21.013

20.863

803

803

803

803

0.5

Treasury

-552

-470

-391

-281

588

556

550

544

0.61

OZB woningen

834

828

827

807

10.735

11.272

11.607

11.946

0.62

OZB-niet woningen

498

493

492

492

8.028

8.476

8.786

9.099

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0.64

Belastingen Overig

137

136

135

135

365

363

363

363

0.7

Algemene uitkering

6

6

6

6

118.390

117.886

119.445

121.793

0.8

Overige baten en lasten

1.316

3.645

5.383

7.411

199

199

199

50

0.9

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

5.589

3.500

3.500

3.500

9.219

5.933

5.238

4.990

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

901

240

1.171

2.441

0

0

0

0

Programma

Veiligheid

6.043

5.943

6.018

6.026

312

320

260

260

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.726

4.725

4.869

4.869

9

9

9

9

1.2

Openbare Orde en Veiligheid

1.317

1.218

1.149

1.157

303

311

251

251

Programma

Verkeer, vervoer en waterstaat

10.151

10.223

10.162

10.124

684

684

684

684

2.1

Verkeer en vervoer

9.819

9.892

9.832

9.803

443

443

443

443

2.2

Parkeren

145

145

145

144

43

43

43

43

2.3

Recreatieve Havens

16

16

16

16

5

5

5

5

2.4

Economische Haven en waterwegen

128

127

126

119

193

193

193

193

2.5

Openbaar Vervoer

43

43

43

42

0

0

0

0

Programma

Economie

26.316

16.694

15.303

15.049

25.459

15.780

14.430

14.176

3.1

Economische ontwikkeling

429

392

352

352

18

18

18

18

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

24.933

15.353

14.003

13.749

24.933

15.353

14.003

13.749

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

649

646

645

645

189

90

90

90

3.4

Economische promotie

305

303

303

303

319

319

319

319

Programma

Onderwijs

8.978

8.834

8.457

8.376

1.158

1.127

1.127

1.127

4.1

Openbaar basisonderwijs

33

33

33

33

0

0

0

0

4.2

Onderwijs huisvesting

5.564

5.464

5.139

5.061

363

332

332

332

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.381

3.337

3.285

3.282

795

795

795

795

Programma

Sport, cultuur en recreatie

24.322

23.754

23.498

23.456

5.094

5.094

5.094

5.094

5.1

Sportbeleid en activering

1.711

1.591

1.498

1.502

0

0

0

0

5.2

Sport accommodaties

7.298

7.208

7.120

7.097

4.238

4.238

4.238

4.238

5.3

Cultuurpresentatie, productie en participatie

4.877

4.851

4.822

4.815

397

397

397

397

5.4

Musea

297

293

286

284

10

10

10

10

5.5

Cultureel erfgoed

594

593

593

593

38

38

38

38

5.6

Media

1.817

1.807

1.806

1.806

165

165

165

165

5.7

Openbaar groen en recreatie

7.728

7.411

7.373

7.359

246

246

246

246

Programma

Sociaal domein

82.944

81.163

80.616

80.059

17.924

17.644

17.611

17.568

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

8.208

7.543

7.544

7.437

1.574

1.574

1.574

1.574

6.2

Wijkteams

4.990

4.969

4.971

4.973

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

17.226

17.171

17.140

17.105

14.423

14.379

14.357

14.314

6.4

Begeleide participatie

14.277

13.794

13.286

12.772

397

311

300

300

6.5

Arbeidsparticipatie

2.408

1.930

2.024

2.121

69

69

69

69

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.540

2.529

2.528

2.528

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

13.133

13.136

13.034

13.034

311

311

311

311

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

16.844

16.781

16.780

16.780

1.150

1.000

1.000

1.000

6.81

Geescaleerde zorg 18+

809

801

800

800

0

0

0

0

6.82

Geescaleerde zorg 18-

2.509

2.509

2.509

2.509

0

0

0

0

Programma

Volksgezondheid en milieu

23.769

23.139

22.708

22.810

20.132

19.424

18.869

18.990

7.1

Volksgezondheid

2.859

2.861

2.857

2.859

29

29

29

29

7.2

Riolering

7.740

6.934

6.411

6.426

10.132

9.150

8.518

8.537

7.3

Afval

7.692

7.915

7.974

8.059

9.846

10.120

10.197

10.299

7.4

Milieubeheer

5.434

5.385

5.424

5.424

0

0

0

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

44

44

42

42

125

125

125

125

Programma

VHROSV

24.100

19.610

16.892

14.100

23.625

18.990

16.260

13.448

8.1

Ruimtelijke Ordening

2.330

2.311

2.324

2.324

684

684

684

684

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

20.344

15.904

13.174

10.362

20.344

15.904

13.174

10.362

8.3

Wonen en Bouwen

1.426

1.395

1.394

1.414

2.597

2.402

2.402

2.402

ga terug