Begroting 2020

Overzicht van baten en lasten

 

(Bedragen x €1.000)

Overzicht van baten en lasten

Begroting 2020

Begroting 2021

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

9.432

1.533

-7.899

11.759

1.533

-10.226

1 Veiligheid

6.044

312

-5.732

5.944

320

-5.624

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

10.151

683

-9.468

10.223

683

-9.540

3 Economische ontwikkelingen

26.316

25.458

-858

16.694

15.780

-914

4 Onderwijs

8.978

1.159

-7.819

8.835

1.127

-7.708

5 Sport, cultuur en recreatie

24.321

5.095

-19.226

23.754

5.095

-18.659

6 Sociaal domein

82.945

17.924

-65.021

81.164

17.644

-63.520

7 Volksgezondheid en milieu

23.769

20.132

-3.637

23.139

19.424

-3.715

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

24.100

23.626

-474

19.609

18.990

-619

Algemene uitkering

6

118.390

118.384

6

117.886

117.880

Lokale heffingen

19.114

19.114

20.097

20.097

Dividend

281

281

281

281

Saldo van de financieringsfunctie

-603

307

910

-521

275

796

Overhead

21.737

803

-20.934

21.175

803

-20.372

Stelpost onvoorzien

350

-350

350

-350

Lasten en baten ontwikkelambities

1.915

398

-1.517

1.144

420

-724

Mutaties reserves per programma

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

5.443

4.322

-1.121

3.500

3.942

442

1 Veiligheid

0

8

8

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

146

239

93

201

201

3 Economische ontwikkelingen

60

60

25

25

4 Onderwijs

763

763

611

611

5 Sport, cultuur en recreatie

935

935

482

482

6 Sociaal domein

2.330

2.330

306

306

7 Volksgezondheid en milieu

496

496

358

358

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

74

74

0

Mutaties reserves ontwikkelambities

1.368

1.368

538

538

Geraamd resultaat bestaand beleid

243.135

244.036

901

225.631

225.871

240

Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities

245.050

245.802

752

226.775

226.829

54

(bedragen x €1.000)

Overzicht van baten en lasten

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

13.395

1.532

-11.863

15.425

1.383

-14.042

1 Veiligheid

6.018

260

-5.758

6.026

260

-5.766

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

10.162

683

-9.479

10.125

683

-9.442

3 Economische ontwikkelingen

15.303

14.430

-873

15.049

14.176

-873

4 Onderwijs

8.457

1.127

-7.330

8.376

1.127

-7.249

5 Sport, cultuur en recreatie

23.497

5.095

-18.402

23.457

5.095

-18.362

6 Sociaal domein

80.615

17.611

-63.004

80.058

17.568

-62.490

7 Volksgezondheid en milieu

22.709

18.869

-3.840

22.811

18.990

-3.821

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

16.893

16.261

-632

14.100

13.449

-651

Algemene uitkering

6

119.446

119.440

6

121.793

121.787

Lokale heffingen

20.742

20.742

21.394

21.394

Dividend

281

281

281

281

Saldo van de financieringsfunctie

-443

268

711

-332

263

595

Overhead

21.013

803

-20.210

20.863

803

-20.060

Stelpost onvoorzien

350

-350

350

-350

Lasten en baten ontwikkelambities

1.039

420

-619

930

420

-510

Mutaties reserves per programma

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

3.500

3.942

442

3.500

3.871

371

1 Veiligheid

0

8

8

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

201

201

183

183

3 Economische ontwikkelingen

0

0

4 Onderwijs

234

234

234

234

5 Sport, cultuur en recreatie

369

369

340

340

6 Sociaal domein

142

142

4

4

7 Volksgezondheid en milieu

350

350

350

350

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0

0

Mutaties reserves ontwikkelambities

450

450

350

350

Geraamd resultaat bestaand beleid

221.475

222.646

1.171

219.814

222.255

2.441

Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities

222.514

223.516

1.002

220.744

223.025

2.281

ga terug