Begroting 2020

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Ambitie

Wij willen een gemeente zijn met een prettige woon- en leefomgeving. Een gemeente die uitgaat van de kracht van de samenleving en oog heeft voor de menselijke maat. We bezien leefbaarheid vanuit de volgende dimensies: sociale leefbaarheid, fysieke leefbaarheid, en veiligheid.

In Meierijstad willen we wijken, dorpen en buurten waarin inwoners samen invulling geven aan fijn wonen en leven. Samen versterken we deze beweging: door te verbinden, te ontmoeten, duurzame voorzieningen tot stand te brengen en samen op te trekken. Zo komen we tot vitale kernen in Meierijstad.

Activiteiten

Op basis van de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor geven we in 2020, in samenspraak en samenwerking met o.a. dorps- en wijkraden en maatschappelijke partners, concrete invulling aan een aantal focuspunten op leefbaarheid. Welke partijen en welke beleidsvelden daar het meest bij betrokken zijn, is afhankelijk van het beeld dat uit de monitor naar voren komt.

Ook in 2020 kunnen inwoners met ideeën of plannen voor een activiteit die de leefbaarheid in dorpen en kernen stimuleert weer een beroep doen op een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

ga terug