Begroting 2020

1 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk, zowel in wijken, buurten, dorpen als op bedrijventerreinen. Als gemeente willen we ons samen met de veiligheidspartners inzetten voor een veilige leefomgeving. Ook anderen hebben daarbij een belangrijke rol. We willen dan ook ons samen met onze inwoners, scholen, instellingen en bedrijven collectief inzetten voor een veilige gemeente Meierijstad.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

1 maart 2019

1 augustus 2019

Jaar

Meierijstad

Ref.

Jaar 

Meierijstad

Ref.

Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren

2017

129,0

135,0

2018

109,0

119,0

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2017

0,8

2,1

2018

1,0

2,0

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2017

2,8

5,2

2018

2,6

4,7

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

2017

1,7

3,1

2018

2,1

2,5

Vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte) per 1.000 inwoners

2017

4,3

6,6

2018

3,9

5,6

Voor het beleidsdoel "1.1 Een veilige leefomgeving in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit") zijn eigen indicatoren gedefinieerd. Deze zijn opgenomen in de volgende tabel.

 1.1 Een veilige leefomgeving

Streef
waarde *)

Realisatie

Bron

Veiligheidsbeleving eigen buurt

7,5 (1 tot 10)

7,5 **)

Veiligheidsmonitor (2016)

Leefbaarheid woonbuurt

7,7 (1 tot 10)

7,7 **)

Veiligheidsmonitor (2016)

Voelt zicht wel eens onveilig

25%

28,8%

Politiedata 2018 (via CBS)

 
*) We streven naar het behouden van minimaal het niveau van veiligheidsmonitor 2016 voor de beleidsindicatoren veiligheidsbeleving eigen buurt en leefbaarheid woonbuurt en naar maximaal 25% bij de indicator Voelt zich wel eens onveilig.

**) We hebben nog geen recente realisatiecijfers beschikbaar voor de indicatoren met als bron de veiligheidsmonitor. Er is in 2018 namelijk geen (landelijke) veiligheidsmonitor uitgevoerd, we vermelden daarom in de tabel de cijfers uit de (landelijke) veiligheidsmonitor 2016, die is uitgevoerd als nulmeting.

In het najaar 2019 is binnen de gemeente Meierijstad een integrale leefbaarheids- en veiligheidsmonitor uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in het tweede kwartaal van 2020 verwacht. Uit deze monitor worden nieuwe beleidsindicatoren gedestilleerd voor het programma veiligheid. We streven er naar om een op een vergelijking te kunnen maken met bovenstaande indicatoren.

Lasten & baten

Lasten

€ 6.043

2,5 %

Baten

€ 312

0,1 %

ga terug