Begroting 2020

3 Economie

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Meierijstad is toonaangevend in AgriFood Capital, waarbij Food de verbindende factor is. Wij investeren in een intensieve samenwerking met ondernemers en onderwijs. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een uitgangspunt. Onze winkelgebieden zijn in combinatie met horeca en recreatie & toerisme aantrekkelijk, divers en levendig. Wij bieden ruimte voor innovatieve duurzame ontwikkeling van agrarische en recreatieve bedrijven in het buitengebied die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

1 maart 2019

1 augustus 2019

Jaar

Meierijstad

Ref.

Jaar 

Meierijstad

Ref.

Functiemenging. De FMIndex geeft de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

2017

57,7

51,6

2018

58,6

51,8

Vestigingen (van bedrijven), per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)

2018

112,6

116,0

2018

136,6

133,7

Lasten & baten

Lasten

€ 26.316

10,8 %

Baten

€ 25.518

10,5 %

ga terug