Begroting 2020

Participatie

Participatie

Ambitie

Een samenleving en organisatie die op elkaar is ingespeeld en de kaders kent. Participatie is gemeengoed en uit zich in diverse vormen die een meerwaarde opleveren.

“We investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat”. Deze quote uit de besturingsfilosofie van Meierijstad is van toepassing bij de ambitie voor het programma Participatie. De samenleving zijn de wijken en dorpen, verenigingen, bedrijven, instellingen en individuele burgers. Vanuit gelijkwaardigheid wordt samengewerkt door de samenleving en de overheid.

Activiteiten

We geven in 2020 verder vorm aan het traject "Participeren en leren". Dit gebeurt op de onderdelen Cultuur maken, Versterken van wat er is en het onderdeel Samen leren.

In 2019 is het adviesrapport van Berenschot i.s.m. Erasmus universiteit opgeleverd. Dit rapport bevat lessen en adviezen om participatie in Meierijstad nog meer te ontwikkelen en waar nodig te verbeteren. Deze adviezen zetten we om in het uitvoeringsprogramma Participatie 2020. Het ontwikkel- en uitvoeringsprogramma Participatie 2020 bevat naast de adviezen van Berenschot ook activiteiten die gericht zijn op het door ontwikkelen van het participatie-gedachtengoed bij medewerkers en de vertaling ervan in het dagelijkse (beleids)werk met de samenleving. Ook met het college wordt participeren en leren doorontwikkeld, onder andere in de vorm van een periodieke casustafels. Het voeren en evalueren van startgesprekken met de gemeenteraad is één van de uitvoeringsactiviteiten. Dit gebeurt in goede samenwerking met de griffier. Medewerkers van de organisatie worden vanuit diverse ondersteunings- en uitvoeringsactiviteiten betrokken bij de verdere ontwikkeling van (beleids)participatie. Hiervoor is onder andere het Afwegingskader Burgerparticipatie een ondersteuningsmiddel.

Het burgerinnovatiefonds biedt ook in 2020 mogelijkheden voor inwoners van Meierijstad voor initiatieven op het gebied van sociale of technische innovatie en of participatie. In 2020 geven we meer bekendheid aan het fonds onder andere op basis van de adviezen van ConsultingKids uit 2019.

ga terug