Begroting 2020

4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Ontwikkeling van de eigen talenten voor iedereen door het aanbieden van passend onderwijs en door stimulering van een goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse voorzieningen, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Arbeidsmarkt en onderwijs sluiten goed op elkaar aan. Er is een intensieve samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

1 maart 2019

1 augustus 2019

Jaar

Meierijstad

Ref.

Jaar 

Meierijstad

Ref.

Niet ingeschreven leerplichtigen, per 1.000 leerlingen

2017

1,1

1,7

2017

1,1

1,7

Wel ingeschreven leerplichtigen, maar ongeoorloofd afwezig, per 1.000 leerplichtige leerlingen

2017

9,9

28,3

2017

9,9

27,1

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (12-23 jaar)

2017

1,2

1,8

2017

1,2

1,8

Lasten & baten

Lasten

€ 8.978

3,7 %

Baten

€ 1.922

0,8 %

ga terug