Begroting 2020

0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Meierijstad is een bestuurskrachtige gemeente. Wij stimuleren burgerparticipatie. Als ambassadeur en lobbyist behartigen we de belangen van de gemeente en zijn we een actieve partner in samenwerkingsrelaties. De bestuurders en de ambtelijke organisatie van Meierijstad zijn herkenbaar, betrokken en staan dicht bij de inwoner.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren weer voor programma 0. In tegenstelling tot de indicatoren bij de overige programma's zijn deze indicatoren gegevens uit de eigen begroting. Een vergelijking met referentiegemeenten is bij het opstellen van de begroting niet te maken.

Indicator

Begroting 2019

Begroting 2020

Jaar

Meierijstad

Jaar 

Meierijstad

Formatie, Fte per 1.000 inwoners.

2019

6,8

2020

6,9

Bezetting, Fte per 1.000 inwoners. 

2019

6,6

2020

6,5

Apparaatskosten

2019

571,0

2020

591,0

Externe inhuur. Kosten als % van totale loonsom

2019

2,3

2020

2,3

Totale kosten externe inhuur (* € 1.000)

2019

858,0

2020

901,2

Overhead, % van totale lasten. 

2019

9,0%

2020

8,9%

De gegevens m.b.t. formatie en bezetting zijn gebaseerd op de situatie per 1 juni 2019. Het verschil tussen formatie (6,9) en bezetting (6,5) is de vacatureruimte op dat moment.

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 37.266

15,3 %

Baten

€ 144.750

59,3 %

ga terug