Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid en ontwikkelingen

Beleid en ontwikkelingen
Het beheer en onderhoud van onze wegen, bruggen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting en gemeentelijke gebouwen kost veel geld. Deze paragraaf geeft een integraal inzicht in de kaders, ontwikkelingen, onderhoud en kosten over de programma’s heen.

Gebouwen
In 2019 is een start gemaakt met de uitvoering van het in 2018 vastgestelde Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma (DMJOP). In 2020 wordt hier verder uitvoering aan gegeven.

In onderstaande tabel is het beleid ten aanzien van onderhoud kapitaalgoederen opgenomen:

Kapitaalgoed
Meierijstad

Naam beheerplan

Vastgesteld in raad d.d.

Looptijd  t/m

Riolering

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 -2022

21-9-2017

2022

Verhardingen

Beheerstrategie verhardingen

27-2-2019

2023

Civieltechnische kunstwerken

Beheerstrategie Civiele kunstwerken

27-2-2019

2023

Openbare Verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting

10-10-2019

2030

Beheer openbare ruimte

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

20-12-2018

2022

Gebouwen

Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma (DMJOP)

20-12-2018

2022

Nota integraal beleid maatschappelijk vastgoed

20-12-2018

2022

Kerncijfers

Kengetallen

Aantal

Eenheid

Civieltechnische kunstwerken:

Bruggen

173

st.

Tunnels

5

st.

Keermuren/damwanden

4

st.

Geluidsvoorzieningen

22

st.

Verhardingen:

Asfaltverharding

238

ha

Elementenverharding

297

ha

Betonverharding

11

ha

Onverharde wegen

28

ha

Overig

12

ha

Totaal

586

ha

Openbare Verlichting:

Lichtmasten

20.754

st

Armaturen

21.326

st

Lampen

21.631

st

Areaal groen:

Bomen

115.000

st

Speelplekken

218

st

Speeltoestellen

977

st

Riolen:

537

km

Gemalen

83

st

Persleidingen

204

km

Putten

12.773

st

Pompunits

1.330

st

IBA’s

103

st

Lig- en losplaatsen:

Ligplaatsen passantenhaven genummerd

24

st

Ligplaatsen passantenhaven ongenummerd

12

st

Ligplaatsen beroepsvaart

35

st

Losplaatsen beroepsvaart

10

st

Ambtelijke huisvesting:

5

st

Maatschappelijk vastgoed

83

st

Strategisch vastgoed

5

st

Monumentale objecten

5

st

Overig vastgoed

22

st

ga terug