Begroting 2020

Reserves en voorzieningen 2020

 

(Bedragen x € 1.000)

Reserve

1-1-2020

 bestaand beleid

nieuw beleid

31-12-2020

Bij

Af

Af

Algemene reserves

Algemene Reserve

0

0

Algemene risicoreserve

50.803

5.443

5.020

51.226

Bestemmingsreserves

Dekking kapitaallasten

39.289

2.089

5.307

36.071

Tijdelijke bestem.reserve: overige

1.370

159

1.211

Realisatie Verlegging Rembrandtlaan

2.537

2.537

Sociaal Domein

8.215

2.270

5.945

Vordering  Bouwfonds

269

269

0

Risico's grondexploitatie

16.780

16.780

Totaal reserves

119.263

7.532

13.025

0

113.770

(Bedragen x € 1.000)

Voorziening

1-1-2020

 bestaand beleid

nieuw beleid

31-12-2020

Bij

Af

Af

Voorzieningen

Wethouderspensioenen

7.850

383

248

7.985

Wachtgeld voormalig college

731

239

492

Verliesgevende complexen

1.388

1.388

Dubieuze debiteuren alg. (incl. belasting + leges)

503

503

Duin Zuid

186

186

Veghels Buiten

15.549

15.549

Dubieuze debiteuren belastingen (tm 2017)

65

65

Dubieuze debiteuren sociale zaken

910

33

171

772

Dubieuze debiteuren belastingen (vanaf 2018)

26

90

90

26

Riolering, spaarvoorziening

28.369

2.474

5.901

24.942

Speelvoorzieningen

95

67

149

13

Afvalstoffenheffing

1.166

138

1.304

Bovenwijkse voorziening gebiedsoverstijgend

99

99

Riolering, beklemmende middelen  derden

10.118

3.161

6.957

Verbetering kwaliteit buitengebied

233

25

208

Bijdrage RO nota gebiedsoverstijgend

21

21

Vz groot onderhoud civieltechnische kunstwerken

35

189

223

1

Vz achterstallig onderhoud verharding wegen

0

0

Vz groot onderhoud verharding wegen

2.347

1.860

3.247

960

Vz gebouwen

5.453

1.684

3.790

3.347

Totaal voorzieningen

75.144

6.918

17.244

0

64.818

Algemene risico-reserve
In de algemene risico-reserve wordt jaarlijks een bedrag van € 3,5 miljoen gestort i.v.m. afbouw van de bestemmingsreserve kapitaallasten. Dit betreft dus een onttrekking uit de bestemmingsreserve kapitaallasten en een toevoeging aan de algemene risico-reserve.

De onttrekking aan de algemene risico-reserve betreffen met name bestedingen uit de mijlpalen van Meierijstad 2017 en de kadernota 2019 en kadernota 2020 voor het dienstjaar 2020.  

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten
Voor het jaar 2020 worden nog een bedrag ontvangen via de algemene uitkering in verband met de fusie tot de gemeente Meierijstad. Dit wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve kapitaallasten. De lasten van de betreffende geactiveerde kredieten m.b.t. de fusie worden onttrokken aan de reserve.

In verband met afbouw van de bestemmingsreserve kapitaallasten wordt jaarlijks een bedrag van € 3,5 miljoen onttrokken.
Daarnaast worden de afschrijvingslasten van diverse investeringen welke in het verleden zijn afgerond en waarvan de afschrijving nog loopt onttrokken aan deze reserve.

Tijdelijke bestemmingsreserve: overige (raadsbesluiten vóór 1-1-2017)
Voor de afwikkeling van een aantal besluiten van de voormalige gemeenten is een reserve gevormd waaruit een aantal lopende kredieten nog worden gedekt op het moment dat deze kredieten volledig zijn afgerond. Toevoegingen vinden niet plaats. De reserve is aflopend.

Bestemmingsreserve sociaal domein
Ten behoeve van het sociaal domein is een aparte bestemmingsreserve gevormd.
De onttrekkingen uit deze reserve hebben met name betrekking op bestedingen vanuit de kadernota’s 2019 en 2020.

Bestemmingsreserve vordering bouwfonds
Voor de afwikkeling van de vordering bij het bouwfonds is een bestemmingsreserve gevormd. In 2020 wordt de vordering ten laste gebracht van deze reserve.
Vanaf 2021 komt zowel de vordering als de bestemmingsreserve te vervallen.

Bestemmingsreserve risico’s grondexploitatie
Voor het afdekken van risico's grondexploitatie is bij de jaarrekening 2017 een bestemmingsreserve gevormd uit tussentijdse winstnemingen 2017 van € 16,7 miljoen.
Het nieuwe gemeentelijk toezichtkader van de provincie dat ingaat vanaf de begroting 2020, staat het niet toe bestemmingsreserves te gebruiken ter afdekking van risico's.
Wij stellen voor de bestemmingsreserve risico's grondexploitatie om te vormen tot een algemene reserve risico's grondexploitaties, zodat we deze kunnen blijven gebruiken voor het doel waarvoor u deze heeft ingesteld.

Voorzieningen
Er zijn diverse voorzieningen gevormd. Onder andere voor wethouder pensioenen en wachtgelden voormalig collegeleden. Ook voor dubieuze debiteuren en ter dekking voor mogelijke verliezen binnen de grondexploitatie. Voor het egaliseren van beheerskosten bestaan voorzieningen voor wegen, vastgoed en civieltechnische kunstwerken.Tenslotte zijn voor de egalisatie van de tarieven voor afvalstoffenheffingen en rioolafvoerrecht voorzieningen gevormd.De vermeerderingen in de diverse voorzieningen betreffen de jaarlijkse toevoegingen die in de begroting zijn opgenomen.
De verminderingen betreffen de investeringen die in de komende jaren ten laste komen van de daarvoor bestemde voorzieningen.

ga terug