Begroting 2020

Aanbiedingsbrief

Geachte raadsleden,

Graag bieden wij u de begroting 2020 aan, die gekenmerkt wordt door realisme en ruimte voor ontwikkelingen die goed zijn voor Meierijstad. Eerder hebben we samen met u de kadernota opgesteld met de belangrijkste ontwikkelambities.

We willen in 2020 extra investeren om, samen met onze inwoners, ondernemers, dorps- en wijkraden, verenigingen en instellingen de belangrijkste ambities waar te maken. Van de transformatie van het sociaal domein, de verbetering van onze dienstverlening tot verduurzaming. Van de versterking van de stadscentra tot de vitalisering van het buitengebied. Van de vervanging van scholen en zwembaden tot de leefbaarheid in de kernen. En van een versnelling in onze woningopgave tot de vervanging van wegen. Om ervoor te zorgen dat het goed wonen, werken en leven blijft in Meierijstad. Door kansen te benutten en te investeren in zaken waar inwoners en ondernemers profijt van hebben.

We hebben deze ambities verder uitgewerkt in deze programmabegroting. Hierin zijn de doelstellingen uit het collegeprogramma verder vertaald naar concrete plannen. Zowel de activiteiten als de daarbij benodigde middelen uit de mijlpalen voor het jaar 2020 zijn opgenomen.

Deze begroting is structureel sluitend. Ondanks de meicirculaire van het Rijk die een negatief effect had op onze bestedingsruimte, vertonen de begroting 2020 en het meerjarenbeeld 2021-2023 een positief saldo. We blijven echter voorzichtigheid in acht nemen om een financieel gezonde gemeente te blijven en vet op de botten te houden om tegenvallers in de toekomst op te vangen.

ga terug